My Photo

Garnbalance

 • Garnforbrug 2014
  forbrug: 920 g indkøb 900 g + 200 g gaver
 • Garnforbrug 2013
  Forbrugt: 2004 g Indkøb, 1300 g (heraf 634 g forbrugt), gaver 100 g
 • garnforbrug 2012
  forbrug: 2900g (lagergarn: 2062g, nyt garn 838g) indkøb: 1400g + gaver: 650g = totalt nyt garn: 2050g
 • garnforbrug 2011
  forbrug: 4584g (lagergarn: 3113g, nyt garn 1471g) indkøb 2200g + gaver 1150g = totalt nyt garn: 3350g donationer til neonatal tæpper 3000g
 • garnforbrug 2010
  forbrug: 5143g (lager 3774g nyt garn: 1369g) indkøb: 3575g gaver: 1050g total nyt garn: 4625g
 • garnforbrug 2009
  lagerforbrug 2611 g, samt 2272 g forbrugt af 8550 g nyindkøbt garn - ialt forbrugt 4883 g
 • garnforbrug i 2008
  indkøb : 7775 g (2318 forbrugt), lager: 3670g , ialt 5988g
 • forbrugt i 2007
  4380 gram lagergarn

« Papirlavine | Main | Gammelt bliver nyt »

Comments

Anne

Du trænger til at komme ud af det projekt!!! Desværre er vejen blokeret; når man først er inde, er der ingen vej tilbage. Totalt arbejdsskadet!

Anne

Her i huset bliver de bare færre og færre og mindre og mindre med længere og længere mellemrum. Så kan datteren så småt overtage den side af sagen :-) jeg misunder hende det ikke, men det er som det skal værre.

Conny

Jeg har ingen dyb tallerken hvad dette angår, men selvom jeg nu er gammel og knogleskør, kan jeg stadigvæk huske overgangen med rod i datoerne - hver 3. uge og to uger ad gangen - hver 5. uge med to dages kæmpekaskade - eller noget helt tredje. Ingen lyse bukser i min garderobe, men til gengæld en taske som din :) På et tidspunkt er det overstået - det opdager man baglæns - og kroppen falder til ro igen. Kan så trøste med, at hedeture ikke er et must, jeg har i hvert fald ikke oplevet det :) Og nej, der kommer ingen spændende tilbud fra Tena eller andre, til gengæld kan man få en tur i dexa-scanneren hvert andet år!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)