My Photo

« Det lille grimme vase - scuzi, DEN lille grimme vase | Main | Uge 5: bog og strik »

Comments

Ellen

Argh. Jeg kunne have lave samme stunt med sammensyningen - ren rutine - og så går det galt. Godt, du trods alt ikke var nået længere.
Pøjpøj med dit nye job - jeg håber du får dejlige kolleger og en overkommelig chef.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)