My Photo

« Uge 5: bog og strik | Main | Uge 8: bog og strik »

Comments

Fuglemamma

Den løveboka har jeg hørt mye bra om. Skjønner at det er tung lesning. Håper at de siste ukene har vært ok selv om det ikke har vært tid til å underholde oss med nye innlegg. Titter innom nesten hver dag, og tenker på deg!

Susanne

Min mor fik konstateret skizofreni, da hun var i 30'erne. Det var tungt for hende og tungt for os - hendes børn. Hendes liv endte sørgeligt. Men det var dengang. Jeg ved, at man i dag er kommet langt i forhold til behandling. Jeg ved, at man tager fat i de unge meget tidligere og meget mere konstruktivt. Og så har hun jo sine ressourcestærke forældre.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)