My Photo

« Uge 8: bog og strik | Main | Uge 10: bog og strik »

Comments

Ellen

Irriterende, når hele uger forsvinder! Som om vi havde tid nok i forvejen ...
Jeg fik engang det råd at bruge én tablet MinusKalk hver gang man vasker tøj. Hende, der gav mig rådet (en du også kender frra Webstrik) sagde, at hun havde foreløbig haft sin vaskemaskine i 28 år. Det overbeviste mig omgående og jeg begyndte på det, da vi købte ny vaskemaskine for godt to år siden, da vi flyttede. Det burde betyde, at den holder min tid ud!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)