My Photo

« Hov, hvad skete der med uge 9? | Main | Uge 11: bog og strik »

Comments

Susanne

Ved sikkerhedsinstruktioner i fly siger man, at man altid skal tage sin luftmaske på, før man hjælper andre-også sine børn. Det føles ikke naturligt, hvis man er et empatisk menneske og mor. Men jeg kan godt se logikken. Du kan ikke hjælpe din datter, hvis du ikke selv har overskud. Så simpelt er det.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)