My Photo

« Uge 17: bog og strik | Main | Uge 17 igen: bog og strik »

Comments

Christunte

Har du hæklet TOLV klude! Det er ustyrligt imponerende, men alligevel dejligt, at du også kan lave noget andet.....
Den elefant er for nuttet.

Angelika

hej Linda,
det er da en imponerede stak klude du har hæklet ! Jeg er endnu ikke hoppet på bølgen, men det kommer nok på et tidspunkt :-) Glæder mig til at se din elefant !

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)