My Photo

« Uge 11: bog og strik | Main | Uge 17: bog og strik »

Comments

Fuglemamma

Passende nok kommer gjenoppstandelsen hvert eneste år. Jeg har tenkt på deg mens du har ligget på sofaen. Klem!

Anne-Grete

Du er så god til at komme igen!
Søde hane-høns.
Sender dig god energi :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)