My Photo

« Genopstandelse | Main | En buttet elefant »

Comments

Marianne

Anbefaler podcasten Kvinden med den tunge kuffert. Den er saftsuseme god og spændende - og hør også den om dobbeltmordet på P. Bangs Vej. Knus Marianne

Fuglemamma

PS. Er vi ikke i uke 16 dog?

Fuglemamma

Det er ikke alltid man ønsker å møte sin egen hverdag i bøkene nei, hvis poenget er å komme litt vekk fra den. Det er godt å høre at ting går bedre med Fie. Jeg håper fremgangen fortsetter. Og så er jeg imponert over mengden ulike kluter du har laget. En bruksrapport er absolutt påkrevd. ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)