My Photo

« Uge 18: bog og strik | Main | Sløv som en padde »

Comments

Christunte

Og jeg tænker altid at børnefamilier jo har sådan et spændende liv! Mens jeg står tidligt op, arbejder i alt for mange timer, kommer alt for sent hjem og stresser over at jeg a) siger nej til alt for meget b) er ved at dø over alt det jeg har sagt ja til c) har lige dele mega dårlig samvittighed og en ufattelige nydelse de aftener jeg kollapser på sofaen foran fjernsynet.....

Lona

De er super søde de der pilskader! Og en med stribet skjold må Oskar da have (;o)

Anne-Grete

Elefanten er blevet vildt sød :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)