My Photo

« Uge 17 igen: bog og strik | Main | Pildskadder og pellefanter »

Comments

Ellen

Jeg lærte meget hurtigt at se på, hvem oplæseren var, for han/hun er yderst vigtig for bogoplevelsen. Jeg kunne finde på at høre bøger, som jeg nok ikke ville have læst, udelukkende pga. en virkelig god oplæser. Var det en af de dårlige af slagsen, blev bogen sat tilbage på hylden igen, også selv om jeg måske havde glædet mig til at høre den. Søren Elung Jensen, fx, var fuldstændig uudholdelig at høre på; ekstremt monoton og med intoneringer, som et barn i femte klasse ikke ville præstere.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)