My Photo

« Drachenfels look-a-like | Main | Den lille gartner »

Comments

Angelika

hej Linda,
din Konfetti bliver god med lange ærmer og Orchid er jeg vild med ! Den står på min lange liste over ting der skal strikkes :-)

strikkeglade hilsner
Angelika

Linda

Fuglemamma, måske? Jeg oplever det samme når jeg vil kommentere; på den ene side vil man gerne være fri for de underlige reklamer, men det bliver så umanerligt svært at kommentere. Jeg kan prøve at fjerne "robotfilteret", jeg har jo altid mulighed for at slette de uønskede kommentarer!

Fuglemamma

Det hjelper ikke å ha all verdens garn hvis man likevel mangler det ene riktige nøstet.

Jeg sliter sånn med å få til å kommentere hos deg. Mon tro om det hjelper å ta bort adressen til bloggen min?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)