My Photo

« Den lille gartner | Main

Comments

Fuglemamma

Håper at formen er bedre nå. Selv drikker jeg helst sort te, men Pukkas lakrisvarianter er overraskende gode når jeg har lyst på noe litt søtt og syndig men ikke skal...

Christunte

Håber, du er blevet rask igen, din stakkel. Husk nu at synke ned i sofaen og også bare nyde at sidde der. Helt stille. Også selv om det er med feber. Forhåbentlig er det snart overstået igen!

Anne Studsgaard

Stakkels dig :-( God bedring !

Da min kære pode for 6 år siden kom hjem efter 5 mdr. i Japan, sagde han - du skal drikke noget ordentlig te mor - ikke noget med de sædvanlige te-poser. Siden da har jeg købt te i Sings tehus
Måske er denne noget for Fie
https://www.singtehus.dk/shop/te-typer/oolong-te/oolong-med-ginseng-og-lakridsrod/
Jeg er også vild med lakridssmagen og blander oolong teen med lakridste :-D
De har også nogle smarte engangs teposer:
https://www.singtehus.dk/shop/te-udstyr/fyld-selv-te-breve-50-stk/

Lona

Uh ha fin stakkel - vi savnede dig igår - rigtig god bedring (;o)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)