My Photo

« Winter is coming | Main | Bedre sent end aldrig »

Comments

christunte

Hold op, de brune strømper er flotte!
Fedt, at du har en strømpegarnsskuffe!
Jeg kan virkelig godt lide det selvstribende, især hvis man kan lave ens strømper. Men det er også fedt at kombinere med ensfarvet.

Ellen

Jeg kan godt lide din bemærkning om at berolige det selvstribende garn :-D
Jeg har gode erfaringer med at strikke én retrille med mønstret garn og én rille med ensfarvet matchende garn. Nogle gange kan man ikke engang se, at der er to garner i, men striberne er betydeligt afdæmpede.
Jeg har det nemlig på præcis samme måde som dig: Jeg falder for selvstribende garn i mange afarter, men bryder mig sjældent om det færdige arbejde.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)