My Photo

« Selvangivelse | Main | Strømper og sokker, og om at hoarde selvstribende... »

Comments

Linda

Ja, jeg overvejer faktisk at få HBO så jeg kan se serien færdig. Men der er da heldigvis et par ting jeg ikke har set endnu på Netflix, så det kan godt vente til efteråret...

Christunte

Nej, hvor er det bare fint! Men UPS, lige at falde i Game of Thrones! I har vist mange hyggelige timer foran jer.......

Linda

Det er jo lige om hjørnet..? Men jeg har nu ikke set det i selve butikken. Det checker jeg lige imorgen 😊

Ellen

Hvor er de vanter flotte!
Mon ikke der findes flere garner, som kan bruges i stedet for Rauma Finull?
Men det ser nu ud til, at Fru Pigalopp har det ...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)