My Photo

« Runde puder | Main | Måske kan det bruges til noget andet? »

Comments

Ellen

Hvor var det godt, at du endelig fik skrevet dig ud af hele forløbet. Det har været en barsk omgang for jer alle, men også godt, at det gik lidt hurtigt til sidst, men han må godt nok have skjult meget for både jer og din mor, siden det var så stærkt fremskredet.
Det er nok typisk - jeg har selv en snert af pisken og er svær at få hevet med til læge.

Joan Byriel

Kram ❤️

Christunte

Sikke da en tur. <3

Fríða

ej, sådan et forlöb kan godt nok være hårdt både for de gamle, men også for os andre der skal være til hjælp. dejligt at hun er ved at vænne sig til sin nye tilværelse. og puderne bliver i hvert fald fine. (og godt at du fik det hele skrevet ned og kom af med det).
kh.fra Island
Frida

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)