My Photo

« Rundt og rundt | Main

Comments

Christine

Den er godt nok flot, din kjole! OG nederdelen. Håber, du får brugt det meget. Så må du bare sende Oscar i byen, hvis han ikke er tilfreds!

Anne

Kære Linda
jeg har lært en genial måde til at sy en rullekant. Tag lidt stof, nål og tråd med til Strikkefestivalen, så skal jeg vise dig den :-D
Kh Anne

Ellen

Det er ofte noget hø, når virkeligheden møder forventningerne. Det er desværre næsten altid sidstnævnte, der taber ...
Godt, at du kunne ændre, så kjolen blev acceptabel for alle - selv en kritisk søn ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)