My Photo

« Jeg har jo en blog! | Main | Sommersysler »

Comments

Angelika

hej Linda,
dejligt at det går den rette vej for ungerne ! Åh ja, PC-lig... dem har vi også nogle af og jeg kan godt længes efter de gode gamle tider hvor man tog nogle billeder, fik dem fremkaldt og kasserede dem der ikke var gode. Der er mange fordele ved digitale billeder, men også den kæmpestore ulempe at man drukner i billeder. Dengang man skulle betale for at kunne se hvad man havde taget billeder, var man mere omhyggelig med at vælge motiv. Idag tager man da bare 30 billeder af samme motiv og de bliver gemt fordi der er plads på harddiscen ;-)

Glæder mig til at se billeder af dine broderier !
kh
Angelika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)