My Photo

« En træt coco-dille | Main | Hundebarsel »

Comments

Angelika

hej Linda,
der er meget sjov i sådan en lille pelsklump ;-)
Vi har en liste over hvad der udløser en gave og vi har en gavekasse som vi indbetaler et fast beløb til, og alle gaver betales ud af den. Så vi slipper for at skulle samle ind og når man kommer retur fra ferie står folk ikke i kø for at opkræve for 3 fødselsdage og to bryllupper ;-)
Feriekage får vi også og jeg er nok den der får smagt på dem alle fordi jeg altid er den sidste der går på ferie. Når det er min tur, er jeg træt af kage og is og tager frugt med i stedet for :-)

kh
Angelika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)